Lai nodrošinātu labāko pārlūkošanas pieredzi mūsu vietnē, mēs izmantojam sīkdatnes. Plašāka informācija par sīkdatnēm. Piekrist

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Politika) reglamentē SIA “Pharmanet”, reģistrācijas numurs: 50103810561, juridiskā adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7, LV-1010, kontaktinformācija par personas datu aizsardzības jautājumiem: Rīga, Tērbatas iela 74a, LV -1001, privacy@pharmanet.lv (turpmāk – datu pārzinis) galvenos principus un noteikumus par personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu un datu pārziņa tīmekļa vietnes http://www.pharmanet.lv (turpmāk – tīmekļa vietne) ekspluatācijas noteikumiem.

1.2. Datu subjekts šajā Politikā ir kandidāts vai jebkura cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu pārzinis.

1.3. Kandidāts šajā Politikā ir jebkura persona, kas piedalās vai plāno piedalīties datu apstrādes procesā pieņemtajā personāla atlases procesā.

1.4. Datu pārzinis ievēro šos datu apstrādes principus:

1.4.1. Personas datus apstrādā likumīgi, taisnīgi un pārredzami attiecībā uz datu subjektu (“likumība, godprātība un pārredzamība”);

1.4.2. Personas datus vāc precīzi, skaidrā un leģitīmā nolūkā, nevis tālāk apstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos vai statistikas nolūkos netiek uzskatīta par nesaderīgu ar sākotnējiem mērķiem (“mērķa (nolūka) ierobežojums”);

1.4.3. Personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);

1.4.4. Personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunināti; jāveic visi pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas ir neprecīzi, ņemot vērā mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

1.4.5. Personas datus glabā tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem apstrādā personas datus; personas datus var uzglabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos vai statistikas nolūkos, uz kuriem attiecas atbilstīgu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošana, kas vajadzīgi, lai aizsargātu tiesības un brīvības datu subjektu (“glabāšanas ierobežojums”);

1.4.6. Personas datus apstrādā tā, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumu, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”);

1.4.7. Datu pārzinis ir atbildīgs par iepriekšminētajiem principiem (“atbildība”) un spēj pierādīt to atbilstību.

1.5. Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, apmeklējot datu pārziņa Facebook sociālo tīklu kontu, var tikt piemēroti trešo pušu noteikumi un nosacījumi. Piemēram, Facebook piemēro savu datu politiku visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem. Tāpēc, izmantojot šo trešās puses pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.6. Šī Politika ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – GDPR), un piemērojamie Latvijas Republikas normatīvie akti.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Datu subjekts piekrīt un neiebilst savu personas datu pārvaldīšanai un apstrādei, ko veic datu pārzinis, saskaņā ar privātuma Politikas un tiesību aktos noteiktajām procedūrām.

2.2. Iesniedzot savus personas datus, datu subjekts piešķir datu pārzinim tiesības apkopot, sistematizēt, lietot un pārvaldīt savus personas datus, kas nodoti tieši vai netieši apmeklējot mājas lapu un /vai lietojot datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, jebkādam mērķim, kas minēts šajā privātuma Politikā. 

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepareizu datu ievadīšana tiek uzskatīta par privātuma Politikas pārkāpumu. Ja iesniegtie dati mainās, datu subjektam tie nekavējoties jālabo un, ja šādas iespējas nav, jāinformē par to datu pārzini. Datu pārzinis un apstrādātājs nav atbildīgs par datu subjektam un / vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja ​​datu subjekts ir iesniedzis nepareizus un / vai nepilnīgus personas datus vai nav pieprasījis datu pievienošanu un / vai grozīšanu pēc viņu maiņas.

3. Kandidātu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis, kā starptautisks darbā iekārtošanas, darbinieku atlases un pagaidu nodarbinātības uzņēmums, apstrādā Kandidāta iesniegtos turpmāk minētos personas datus darbinieku atlasei saviem klientiem:

3.1.1. Vārds Uzvārds;

3.1.2. Telefona numurs;

3.1.3. E-pasta adrese;

3.1.4. Mājas adrese;

3.1.5. Izglītība;

3.1.6. Darba vieta;

3.1.7. Apmeklētie kursi;

3.1.8. Runājamās valodas;

3.1.9. Datorprasmes;

3.1.10. Vadītāja apliecības īpašnieks;

3.1.11. Vēlamā alga;

3.1.12. Personiskās īpašības;

3.1.13. Rekomendācijas;

3.1.14. Citi dati, kurus Kandidāts brīvprātīgi sniedz savos CV un / vai citos iesniegtajos dokumentos.

3.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (apstrāde ar Kandidāta piekrišanu), b) apakšpunkts (apstrāde līguma izpildei vai lai veiktu darbību pēc Kandidāta iniciatīvas pirms līguma noslēgšanas).

3.3 Kandidātu personas dati var tikt nodoti potenciālajiem darba devējiem (datu pārziņa klientiem) vai citiem Pharmanet grupas uzņēmumiem (UAB “Pharmanet” un “OÜ Pharmanet”) darbinieku atlases procesa ietvaros. Kandidātu personas datus var pārsūtīt potenciālajiem darba devējiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs; uz citām valstīm personas dati tiks sniegti tikai ar kandidāta piekrišanu.

3.4. Pieeja Kandidāta personas datiem, kurus apstrādā datu pārzinis, tiek nodrošināta arī pārējiem Pharmanet  grupas uzņēmumiem: UAB “Pharmanet” un OÜ “Pharmanet”. Pharmanet grupas uzņēmumi nodrošina, ka tiek īstenotas atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

4. Personisko datu uzglabāšanas procedūras un termiņi.

4.1. Datu apstrādātājs, apstrādājot un uzglabājot datu subjektu personas datus, īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošinātu personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādiem citiem nelikumīgas apstrādes līdzekļiem.

4.2. Kandidātu dati tiek glabāti 5 gadus no dienas, kad saņemts dzīves apraksts (CV) vai sniegta (atjaunota) piekrišana. Dati var tikt dzēsti pirms šī termiņa, ja zudis to izmantošanas nolūks, saņemta informācija, ka dati ir kļūdaini (neaktuāli), vai zudis tiesiskais pamats datu apstrādei.

5. Datu subjektu tiesības

5.1. Datu subjektiem ir GDPR garantētās datu subjekta tiesības un ar šo Politiku šīs tiesības netiek ierobežotas vai samazinātas. Datu subjektiem jebkurā brīdī, iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības iepazīties ar personas datiem, ko apstrādā datu pārzinis, un saņemt informāciju par to apstrādi, īstenot savas tiesības labot savus neaktuālos, nepilnīgos, nepareizos personas datus, lūgt apturēt personas datu apstrādes darbības, ja datu apstrāde neatbilst likumiem un šīs Politikas prasībām.

5.2. Ciktāl personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

5.3. Datu subjekti var izmantot savas esošās tiesības, iesniedzot rakstisku pieteikumu pa e-pastu privacy@pharmanet.lv vai pa pastu uz adresi Rīga, Tērbatas iela 74a, LV -1001 vai tieši apmeklējot datu pārziņa biroju darba laikā. Datu pārzinis var prasīt papildus identificējošu vai pamatojošu informāciju, ja tā konkrētā gadījumā uzskatāma par nepieciešamu un samērīgu.

5.4. Ja datu subjekts nav apmierināts ar datu pārziņa darbībām un uzskata, ka datu pārzinis apstrādājis datu subjekta personas datus tādā veidā, kas neatbilst juridiskajām prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

6. Informācija par sīkdatņu (cookies) izmantošanu

6.1. Datu pārziņa interneta vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir maza apjoma teksta faili, kas tiek glabāti vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammā vai ierīcē (personālais dators, mobilais tālrunis vai planšetdators).

6.2. Pateicoties sīkdatnēm, mēs cenšamies nodrošināt patīkamāku pieredzi cilvēkiem, kuri pārlūko vietni un uzlabo vietni.

6.3. Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes var grupēt šādos veidos:

6.3.1. Funkcionālās sīkdatnes (qtrans_front_language / WordPress) ir izstrādātas, lai ļautu interneta vietnei izpildīt savas galvenās funkcijas. Šīs sīkdatnes ļauj pārlūkot vietni un izmantot vēlamās funkcijas, piemēram, lai atcerētos jūsu izvēlēto valodu.

6.3.2. Darbības (analītiskās) sīkdatnes (_ga, _gat_gtag_UA_112381154_1, _gid / Google Analytics) apkopo anonīmu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto interneta vietni. Sniedzot informāciju par apmeklētajām vietnēm, par tīmekļa vietni pavadīto laiku un iespējamām problēmām, piemēram, par kļūdas ziņojumiem, šīs sīkdatnes palīdz datu pārzinim saprast, kā apmeklētāji uzvedas tīmeklī. Šī informācija palīdz uzlabot tīmekļa vietnes darbību.

6.4. Datu subjekts var izdzēst vai bloķēt sīkdatnes, atlasot attiecīgos iestatījumus pārlūkprogrammā, kas ļauj bloķēt visas vai dažas sīkdatnes. Ir zināms, ka, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē visas sīkdatnes (ieskaitot nepieciešamās), var tikt radītas problēmas, izmantojot visas vai daļu no vietnes funkcijām.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Ar šo Politiku saistītās tiesiskās attiecības reglamentē GDPR un piemērojamie Latvijas Republikas normatīvie akti.

7.2. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumu atlīdzību, ieskaitot zaudējumus, kas radušies tīmekļa vietnes lietošanas traucējumu, datu bojājumu vai datu zuduma dēļ, kas izriet no Datu subjekta darbības vai bezdarbības, vai trešajām personām, kas rīkojas Datu subjekta vārdā, ieskaitot nepareizu ievadi dati, citas kļūdas, apzināta ļaunprātīga rīcība un cita nelikumīga tīmekļa vietnes izmantošana. Datu pārzinis arī neuzņemas atbildību par jebkādu mājas lapas ieiešanas / izmantošanas un (vai) bojājumu rezultātā radušos traucējumus, kas rodas no trešo personu darbības vai bezdarbības, kas nav saistīti ar datu subjektu, ieskaitot problēmas ar elektroenerģiju, piekļuvi internetam , utt.

7.3. Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā daļēji vai pilnīgi mainīt šo Politiku.

7.4. Politikas izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tās publicētas datu pārziņa Tīmekļa vietnē.

7.5. Ja Datu subjekts turpina izmantot Tīmekļa vietni un datu pārziņa pakalpojumus pēc tam, kad Politika ir atjaunināta vai mainīta, tiek pieņemts, ka Datu subjekts piekrīt šādiem papildinājumiem un / vai izmaiņām.

Dokumenta datums un versija: spēkā no 17.05.2018.